Terug naar overzicht

Portefeuillemanagement

De afdeling waaraan u leiding geeft, heeft een omvangrijk programma van nieuw te bouwen woningen, onderhoud, renovatie en op dit moment de herstructurering van een of meer wijken. De hieraan gekoppelde investeringen zijn zeer omvangrijk en hebben een grote financiële impact voor zowel de korte als lange termijn.

U wilt dat alle investeringen in de portefeuille verantwoord zijn en u wilt hieraan, op basis van een goed inzicht op strategisch, tactisch als operationeel vlak, leidinggeven. Vanzelfsprekend moeten de investeringen leiden tot optimale marktconforme producten. Last but not least moeten alle investeringen ook financierbaar zijn.

Welke uitgangspunten hanteert u ten aanzien van het vastgoedprogramma? Welke eisen stellen WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW) aan de financiële positie van uw bedrijf ? Hoe houdt u grip op het vastgoedprogramma of beter nog hoe gaat u dit managen? Wilt u meer weten van portefeuillemanagement, dan hebben wij de juiste training voor u.

Het programma omvat onder andere

Financieel beleid

 • begrippenkennis solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit
 • formuleren financiële kaders
 • uitgangspunten WSW en Autoriteit Woningcorporaties (AW)
 • inkaderen financiële risico’s
 • sturen op waarde
 • rente en bedrijfsfinanciering
 • strategisch Voorraadbeleid
 • beleidsuitgangspunten
 • investeringsmodellen en -plan
 • liquiditeitsplanning
 • financieringsplanning
 • relatie strategisch voorraadbeleid, projecten en vastgoedbeheer

Bedrijfsmatig werken

 • organisatorische impact
 • output-gericht c.q. resultaatgericht werken
 • organisatie projecten en vastgoedbeheer
 • sturing- en verantwoordingsinformatie
 • begroting en sturingsinstrumenten
 • sturing, planning en control
 • meten is weten, cultuuromslag bedrijfsmatig werken.
 • control is fun

Na afloop bent u in staat

 • om de financiële positie van uw corporatie te beoordelen, op korte en lange termijn onder invloed van ontwikkeling portefeuille
 • om de financiële consequenties te analyseren van uw vastgoed portefeuille na aanleiding van de voorgenomen investeringen
 • om beheersplannen op te stellen
 • een bedrijfsmatige vertaalslag te maken naar portefeuillemanagement

Doelgroep

Directie en management, die zich met het vastgoed binnen uw corporatie bezighouden.

Deze training wordt alleen incompany gegeven. Voor een prijsopgaaf kunt u met ons contact opnemen.

Neem contact met ons op
Alleen in-company leverbaar!
DUUR Op aanvraag UW INVESTERING Op aanvraag

Download kalender

Download