Terug naar overzicht

Huurverhoging

25-04-2022

Woningcorporaties mogen de huren op 1 juli met maximaal 2,3 % verhogen, besloot het kabinet Rutte. Naar verwachting kiest zes van de tien corporaties er echter voor de huren minder te verhogen. De gemiddelde verhoging voor sociale huurwoningen wordt naar verwachting 2,0 %. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een enquête van Aedes onder woningcorporaties.

Huurverhogingen per 1 juli

Op basis van de gegevens van 159 corporaties verwacht Aedes dat de huren bij woningcorporaties op 1 juli aanstaande met gemiddeld 2,0 procent stijgen. Dat is minder dan de maximaal toegestane verhoging van 2,3 %. Ruim de helft van de corporaties kiest dit jaar voor een lagere huurstijging dan mogelijk. De gemiddelde huurprijs van een sociale huurwoning bedraagt € 560 per maand.

Iedere woningcorporatie heeft vrijheid om, binnen de landelijke regels en afspraken, te kiezen voor het percentage waarmee haar huren stijgen. Dat doen ze in overleg met hun huurdersorganisatie.

Drie van de tien corporaties kiest ervoor de huren minder te verhogen bij woningen met de laagste energielabels E, F of G. In de meeste gevallen kiezen die corporaties ervoor de huren voor deze woningen te bevriezen. Corporaties gaan deze woningen versneld verduurzamen.

Waarom verhogen woningcorporaties de huur?

Woningcorporaties willen de huren betaalbaar houden voor hun bewoners, maar hebben tegelijkertijd geld nodig om woningen te onderhouden, te verduurzamen en om nieuwe woningen te bouwen. Corporaties moeten voortdurend deze doelen tegen elkaar afwegen.

Corporaties maken geen winst, al hun geld wordt besteed aan hun maatschappelijke doelstelling. De huren van bewoners zijn echter de verreweg de belangrijkste inkomstenbron van corporaties. Dit betekent dat een lagere of geen huurverhoging ten koste zou gaan van hun andere taken en doelen. Corporaties zouden dan minder nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen of minder huizen kunnen verduurzamen, terwijl daar op het moment zoveel behoefte aan is. Daar komt bij dat ook woningcorporaties op het moment worden geconfronteerd met forse kostenstijgingen, met name in de nieuwbouw. Vorig jaar stegen de huren van woningcorporaties overigens niet vanwege corona.   

Gematigde huurontwikkeling 

Woningcorporaties hebben al een aantal jaren achtereen gekozen voor gematigde huurontwikkeling, afgesproken in een Sociaal Huurakkoord met de Woonbond. Zodoende houden ze de huren betaalbaar voor hun bewoners en kunnen ze investeren in verduurzaming, nieuwbouw en leefbaarheid. De huurverhoging van dit jaar past in die lijn. Per corporatie verschilt de situatie, afhankelijk van hun opgaven en hun financiële mogelijkheden. Op basis daarvan maken zij een keuze voor het eigen huurbeleid.

Maatwerkregelingen bij betalingsrisico’s

Tegelijkertijd hebben woningcorporaties altijd oog voor bewoners die moeite hebben iedere maand rond te komen en hun huur te betalen. Dat geldt zeker in huidige periode met hoge energieprijzen en hoge inflatie. Er zijn verschillende maatwerk-regelingen om huurders met betalingsproblemen te helpen, al dan niet tijdelijk, bijvoorbeeld door de huur te bevriezen of verlagen. Overigens zit bij veel huurders het probleem veel meer in hun inkomen dan in hoge huur en daarvoor kunnen corporaties uiteraard geen oplossing bieden.

Hoe komen huurprijzen van sociale huurwoningen tot stand?

De huur van een sociale huurwoning (tot € 763 euro) is gebonden aan regels. De maximumhuur is gebaseerd op het puntensysteem voor huurwoningen (WWS / woningwaarderingsstelsel). De huur mag niet hoger zijn dan dit maximum. De huur van woningen van woningcorporaties ligt overigens gemiddeld een stuk lager dan dit maximum, namelijk rond de 70 % daarvan. Woningcorporaties rekenen dus een duidelijk lagere huur dan volgens het puntensysteem mogelijk is. 

Hoe komt de jaarlijkse huurverhoging tot stand? 

Het kabinet stelt jaarlijks het percentage vast waarmee de huren van sociale huurwoningen maximaal mogen stijgen. Iedere woningcorporatie kiest het percentage waarmee haar huren stijgen, dat doen ze in overleg met hun huurdersorganisatie.In 2021 werden de huren vanwege corona bevroren. De maximale huurverhoging per 1 juli 2022 is vastgesteld op 2,3%. 

25-04-2022

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden