Terug naar overzicht

Wat verandert er in 2015?

05-01-2015

Per 1 januari 2015 verandert een aantal wetten en regels, die belangrijk zijn voor woningcorporaties, huurders en woningzoekenden. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Inkomens- en huurgrens
De huurtoeslag- en liberalisatiegrens voor sociale huurwoningen gaat per 1 januari 2015 omhoog van 699,48 euro naar 710,68 euro per maand. De inkomensgrens voor toewijzing van sociale huurwoningen stijgt van 34.678 euro naar 34.911 euro.

Inkomensafhankelijke huurverhogingen
De huursombenadering wordt een jaar uitgesteld, waardoor huurders in 2015 nog een inkomensafhankelijke huurverhoging kunnen krijgen. Voor huishoudens met een inkomen tussen 34.229 euro en 43.786 euro geldt een maximaal toegestane extra huurverhoging boven inflatie van 0,5 procent, voor huishoudens met een inkomen boven 43.786 van 2,5 procent.

Huisvestingswet
In 2015 treedt de nieuwe Huisvestingswet in werking. Gemeenten kunnen met deze wet sturen in de woonruimteverdeling. Daarvoor moet een gemeente toewijzingsregels opnemen in een huisvestingsverordening. De bestaande verordeningen gelden tot 1 juli 2015. Gemeenten zijn verplicht de plaatselijke corporaties te betrekken bij het maken van een (nieuwe) huisvestingsverordening.

Decentralisatie in sociaal domein
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid.

Energielabel
Het energielabel ziet er vanaf 1 januari anders uit. De rekenmethodiek van het energielabel verandert. De indeling in letters (A t/m F) verdwijnt en wordt vervangen door een cijfer. En er komt een vereenvoudigd energielabel, dat vooral van belang is voor de koopsector.

Verhuurdersheffing
Woningcorporaties en andere verhuurders met meer dan tien woningen in de sociale sector betalen een verhuurdersheffing aan de Belastingdienst. Het tarief gaat per 1 januari 2015 omhoog van 0,381 procent naar 0,449 procent.

Beleidsregels CFV
Per 1 januari 2015 vervangen de Beleidsregels 2015 van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) die van 2014. Er staan onder meer wijzigingen in over de handhavingsmaatregelen van het CFV, het saneringsproces en de openbaarmaking van besluiten. Via het publicatieplatform van CFV zijn de beleidsregels makkelijk te doorzoeken, op thema en binnen een jaargang.

Beloningsregels
Nieuwe bestuurders in de (semi-)publieke sector mogen niet meer dan 100 procent van het ministerssalaris (178.000 euro per jaar) verdienen. De wet die dat regelt, de WNT2, werd op de valreep van 2015 aangenomen door de Eerste Kamer. De staffelregeling voor corporatiebestuurders blijft in 2015 ongewijzigd en wordt daarna aangepast aan de nieuwe WNT-norm.

Minder bouwvergunningen
Aan- of uitbouw van woningen en gebouwen wordt eenvoudiger. Het wordt onder meer makkelijker om bij een woning woongelegenheid voor mantelzorg te plaatsen. Daarnaast geldt vaker de korte procedure (acht weken in plaats van zes maanden) voor vergunningen om af te mogen afwijken van een bestemmingsplan.

BTW-heffing
Het tijdelijk verlaagde btw-tarief voor arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen die ouder zijn dan twee jaar is verlengd tot 1 juli 2015.

Koopwoningmarkt
Er verandert een aantal zaken op de koopwoningmarkt dat relevant is voor starters:

  • De schenkingsvrijstelling van 100.000 voor een eigen woning vervalt. De reguliere regeling wordt weer van kracht. Ouders kunnen eenmalig tot 52.752 euro belastingvrij schenken aan een kind tussen de 18 en 40 jaar voor het kopen van een eigen woning of het aflossen van een eigenwoningschuld.
  • De maximale hoogte van de hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (‘loan-to-value’) gaat met 1 procent omlaag naar 103 procent.
  • Het eigenwoningforfait (bij een WOZ-waarde tussen 75.000 en 1.050.000 euro) stijgt van 0,70 procent naar 0,75 procent.
  • De leennormen voor hypotheken worden aangescherpt.

Arbeidsrecht
Voor woningcorporaties in hun rol als werkgever verandert ook een aantal zaken. Zo verandert het arbeidsrecht omdat de Wet Werk en Zekerheid in werking treedt. De werkgever moet daardoor een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of langer uiterlijk één maand voor afloop van de overeenkomst schriftelijk informeren over eventuele voortzetting. Doet de werkgever dit niet, dan eindigt de arbeidsovereenkomst wel van rechtswege, maar is de werkgever toch een vergoeding van één maandloon verschuldigd aan de werknemer.Daarnaast veranderen de regels over de proeftijd en het concurrentiebeding. Per 1 juli 2015 vinden er vervolgens ook wijzigingen plaats in het ontslagrecht. Meer informatie in het dossier Arbeidsvoorwaarden.

Verlofregelingen
De Wet Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden treedt in werking. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld het ouderschapsverlof en bevallingsverlof. De wet heeft als doel werk en zorg makkelijker te kunnen combineren. Ook hierover meer in het dossier Arbeidsvoorwaarden.

05-01-2015 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden