Terug naar overzicht

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022

08-11-2021

Toewijzingsregels veranderen per 1 januari 2022

Woningcorporaties mogen hun woningen in het DAEB-segment niet zomaar aan iedereen toewijzen. In eerste instantie gaan deze woningen naar mensen met een laag inkomen, die weinig kans hebben op een woning in de marktsector. Daarom is er al jaren een inkomensgrens, ook wel de DAEB-inkomensgrens genoemd, die jaarlijks wordt geïndexeerd. Aan deze basisgedachte verandert niets.

Onderscheid naar huishoudsamenstelling

In de huidige regels geldt voor alle huishoudsamenstellingen dezelfde inkomensgrens. Dat verandert per 1 januari 2022. Voor eenpersoonshuishoudens wordt de huidige grens geïndexeerd naar 40.765 euro (was 40.024 in 2021). Voor meerpersoonshuishoudens gaat een hogere grens gelden: 45.014 euro (prijspeil 2022). Deze nieuwe DAEB-inkomensgrenzen worden ieder jaar geïndexeerd.

80-10-10 wordt 85-7,5-7,5

Op dit moment moeten corporaties minimaal 80% van hun DAEB-woningen toewijzen aan mensen met een inkomen tot 40.024 (prijspeil 2021). Maximaal 10% mag naar huishoudens met een (laag) middeninkomen tot 44.655 euro (prijspeil 2021) en maximaal 10% mag vrij worden toegewezen. Het is wel de bedoeling dat corporaties daarbij voorrang geven aan mensen met een urgentiestatus.

Bij de nieuwe toewijzingsregels verdwijnt de ‘tussencategorie’ voor mensen met een (laag) middeninkomen. In principe moeten corporaties vanaf 1 januari 2022 92,5% van de woningen toewijzen aan de doelgroep. Dat zijn dus eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot 40.765 euro (prijspeil 2022) en meerpersoonshuishoudens met een inkomen tot 45.015 euro (prijspeil 2022).

Corporaties mogen 7,5% vrij toewijzen. Dit percentage van 7,5% mag echter worden verhoogd naar maximaal 15%. Je moet dan als corporatie hierover afspraken maken met de gemeente en huurdersorganisatie en dit vastleggen in de prestatieafspraken. In dat geval moet er dus minimaal 85% van de woningen naar de doelgroep. 

Belangrijk is dat, wanneer je in meerdere gemeenten prestatieafspraken maakt, je in al die gemeenten moet vastleggen dat je de vrije toewijzingsruimte vergroot. In je administratie moet je ook per gemeente bijhouden hoeveel toewijzingen er naar de doelgroep gaan en hoeveel niet. De Autoriteit woningcorporaties toetst uiteindelijk op corporatieniveau.

Géén afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:

 

Huishoudtype

Inkomen

Toewijzen

Doelgroep

Eenpersoonshuishouden

Tot € 40.765

Minimaal 92,5%

Meerpersoonshuishouden

Tot € 45.014

Geen doelgroep

Alle huishoudtypes

Hoger dan doelgroepgrenzen

Maximaal 7,5%

 

Wél afspraken over meer ruimte vrije toewijzingen in prestatieafspraken:

 

Huishoudtype

Inkomen

Toewijzen

Doelgroep

Eenpersoonshuishouden

Tot € 40.765

Minimaal 85%

Meerpersoonshuishouden

Tot € 45.014

Geen doelgroep

Alle huishoudtypes

Hoger dan doelgroepgrenzen

Maximaal 15%*

* Het is ook mogelijk een ander percentage af te spreken, bijvoorbeeld 10%.

De indexeringspercentages die worden gebruikt om de inkomens uit voorgaande jaren te indexeren naar het nvieau van 2022 zijn: 

  • Index T-1: 1,0185
  • Index T-2: 1,0438

Passend toewijzen

Naast de 85-7,5-7,5-regel gelden er ook regels voor passend toewijzen. Bij ten minste 95% van de woningen die de corporatie toewijst aan huishoudens met een inkomensgrens onder de grens voor passend toewijzen (de huurtoeslaggrens) moet de kale huur onder de zogenoemde aftoppingsgrens liggen. Er is een marge van 5% voor uitzonderingssituaties. Dit verandert niet, maar het wordt mogelijk om deze marge van 5% te compenseren met het volgende jaar. 

De inkomensgrenzen voor passend toewijzen voor volgend jaar zijn ook bekend, net als de aftoppingsgrenzen. Die laatste zijn dit jaar niet geïndexeerd, vanwege de huurbevriezing in 2021:

Soort huishouden

Inkomensgrens

Aftoppingsgrens

Eenpersoons

€ 24.075 (was € 23.725)

€633,25 (zelfde als 2021)

Tweepersoons

€ 32.675 (was €32.200)

Drie- en meerpersoons

€678,66 (zelfde als 2021)

Eenpersoons (ouderen)

€23.975 (was €23.650)

€633,25 (zelfde als 2021)

Tweepersoons (ouderen)

€32.550 (was 32.075)

Drie- en meerpersoons (ouderen)

€678,66 (zelfde als 2021)


Daarnaast komt er een uitzondering voor ouderen met vermogen. Als het vermogen van een oudere hoger is dan 118.479 euro (alleenstaanden, prijspeil 2021) of 148.819 euro (meerpersoonshuishoudens, prijspeil 2021), dan mag de corporatie ook een woning toewijzen met een huur bóven de aftoppingsgrens. In de praktijk blijkt namelijk dat er een specifieke groep ouderen is die, gezien hun woonwensen en mogelijke toekomstige zorgbehoefte, een iets duurdere huurwoning in de DAEB-tak kan en wil betalen dan waarvoor zij op basis van hun inkomen in aanmerking komen. 

Toetsing van het vermogen gaat op basis van de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Als deze niet toereikend blijkt door een wijziging van het vermogen (bijvoorbeeld bij de (aanstaande) verkoop van een woning), kunnen andere bewijsstukken volstaan. Denk aan (een combinatie van) een recent bankafschrift, de akte van verkoop van de eigen woning (voor zover van toepassing) of de aanslag van de WOZ-waarde van de woning.

Let op: alléén als een oudere zelf een verzoek indient om een duurdere woning te huren, bijvoorbeeld omdat die woning zorgvoorzieningen heeft, mag je als corporatie het vermogen toetsen en afwijken van de normale regels. Alléén bij zo’n verzoek mag je het vermogen te toetsen. Dat hoeft niet bij alle andere toewijzingen. 

Liberalisatiegrens en kwaliteitskortingsgrens

Ook de liberalisatiegrens voor 2022 is bekend, net als de kwaliteitskortingsgrens. Die laatste is vanwege de huurbevriezing niet geïndexeerd. De liberalisatiegrens wel, die wordt niet geïndexeerd me de huurprijsontwikkeling, maar met de inflatie.

  • Kwaliteitskortingsgrens: € 442,46 (zelfde als 2021)
  • Liberalisatiegrens: € 763,47 (was 752,33 euro)
08-11-2021 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden