Terug naar overzicht

Rijksbegroting 2017: de belangrijkste plannen voor woningcorporaties

10-10-2016

Huurmarkt 

 • De huurtoeslag gaat in 2017 met 10,50 euro per maand omhoog. Het kabinet trekt daar jaarlijks 150 miljoen euro voor uit.
 • De (in de Voorjaarsnota) aangekondigde bezuiniging op het budget voor de huurtoeslag van 418 miljoen euro gaat niet door. In de Voorjaarsnota 2017 komt het kabinet met een voorstel om het tekort op het huurtoeslagbudget voor 2017 op te lossen.
 • Per 1 januari 2017 geldt voor woningcorporaties een huursombenadering. De huren mogen in totaal met niet meer dan inflatie + 1 procent stijgen.
 • Voor kleine woningen in de regio's Amsterdam en Utrecht (van maximaal 40 vierkante meter) geldt vanaf 1 oktober 2016 een hogere maximaal toegestane huur.
 • De minister wil dat verhuurders vanaf 2017 meer gaan bijdragen aan de Huurcommissie. Het gaat om een bedrag van circa 6 miljoen euro. De minister komt binnenkort met een wetsvoorstel hierover.
 • Woningcorporaties moeten voor 1 januari 2017 bij de Autoriteit woningcorporaties een voorlopig voorstel indienen om hun diensten van algemeen economisch belang (DAEB) te scheiden van hun niet-DAEB-activiteiten. Die scheiding gaat in per 1 januari 2018. Over deze onderwerpen zijn de komende twee weken bijeenkomsten voor woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.
 • Gemeenten kunnen voortaan vrije-sectorhuur als aparte categorie in een bestemmingsplan opnemen. De minister komt nog dit jaar met een wetsvoorstel.
 • Gemeenten zouden afspraken moeten maken met marktpartijen over vrije-sectorhuurwoningen. 

Bouw & energiebesparing

 • De Stimuleringsregeling EnergiePrestatie huursector (STEP) wordt met een jaar verlengd. Woningcorporaties kunnen tot en met 2018 subsidie aanvragen voor het energiezuiniger maken van sociale huurwoningen.
 • Het kabinet werkt in 2017 aan de invoering van een wetsvoorstel dat de controle op de kwaliteit van bouwwerken verbetert (wet kwaliteitsborging voor het bouwen).

Verhuurderheffing en andere belastingen 

 • Het kabinet verwacht het komende jaar 1,686 miljard euro aan verhuurderheffing op te halen. Het tarief van de verhuurderheffing gaat voor 2017 omhoog van 0,536 procent naar 0,543 procent van de WOZ-waarde van een woning.
 • De ‘heffingsvrije voet’ gaat van 10 naar 25 woningen (vandaar het hogere tarief). Deze maatregel staat in het wetsvoorstel waarin ook de andere vrijstellingen en heffingsverminderingen zijn verwerkt en dat eind september 2016 naar de Tweede Kamer gaat.
 • Het kabinet verruimt het begrip ‘bouwterrein’ voor de omzetbelasting (BTW). Een koper van zulke grond betaalt BTW en krijgt vrijstelling van overdrachtsbelasting. Het wordt moeilijker om grond te bestempelen als ‘onbebouwde grond’ (waarover de koper juist overdrachtsbelasting betaalt en vrijstelling krijgt van de Btw-verplichting).
 • De eerste schijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van 200.000 euro naar 350.000 euro in 2021. Dit betekent dat met name kleinere woningcorporaties minder vennootschapsbelasting gaan betalen.
 • Deze maatregel is verwerkt in het wetsvoorstel waarin ook de andere vrijstellingen en heffingsverminderingen zijn verwerkt en dat eind september 2016 naar de Tweede Kamer gaat.

Wonen en zorg 

 • Voor de aanpak van problemen met personen met verward gedrag wordt vanaf 2017 jaarlijks 30 miljoen euro vrijgemaakt. 
 • Er komt een ondersteuningsprogramma voor de ontwikkeling van een lokale en/of meerjarenvisie op wonen en zorg. Minister Blok stuurde 20 september ook een brief naar de Tweede Kamer waarin hij schrijft dat woningcorporaties en gemeenten lokaal problemen rondom het passend toewijzen bij zorggeschikte woningen moeten oplossen.
 • Het Kennis- en Expertimentenprogramma Langer Thuis is verlengd tot en met 2017.
 • Het kabinet wil meer aandacht voor mantelzorgers, die een belangrijke rol spelen bij het langer zelfstandig wonen van ouderen.

Vergunninghouders 

 • Vergunninghouders blijven de aandacht houden. Het Ondersteuning Team Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) gaat verder in 2017. Net als de Landelijke regietafel verhoogde asielinstroom van het ministerie van BZK en het Platform Opnieuw Thuis.

Leefbaarheid

 • Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt ruim 200 miljoen euro beschikbaar voor opsporing en wijkagenten. Met dat geld kunnen meer wijkagenten aangenomen worden om een kwaliteitsslag te maken in wijken. Ook kan de politie daardoor beter investeren in informatie-uitwisseling met samenwerkingspartners, waaronder corporaties.
 • Gemeenten hebben een sleutelrol in de aanpak van georganiseerde criminaliteit in de wijk, leefbaarheid en maatschappelijke spanningen. Het ministerie van BZK heeft een programma Bestuur en Veiligheid ingericht om de regierol van gemeenten te versterken.
 • Voor kinderen uit arme gezinnen komt er jaarlijks 100 miljoen euro extra beschikbaar.

De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en alle bijbehorende stukken zijn te downloaden van de website van de Rijksoverheid.

10-10-2016 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden