Terug naar overzicht

Norm passend toewijzen

22-04-2015

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft bevestigd dat woningcorporaties al per 1 januari 2016 woningen moeten toewijzen volgens de nieuwe regels voor passend toewijzen.

Opheldering

Het is de bedoeling dat de nieuwe Woningwet op 1 juli 2015 ingaat. Voor sommige onderwerpen uit de wet, zoals het passend toewijzen van woningen, geldt een andere ingangsdatum. Veel uitvoeringsaspecten moeten nog worden vastgelegd. Aedes vroeg het ministerie op een aantal punten opheldering omdat woningcorporaties zich nu al moeten voorbereiden op invoering van de wet.

Passend toewijzen: ingangsdatum 1 januari 2016

Zo bestond er onduidelijkheid over de precieze datum waarop corporaties de nieuwe regels voor het passend toewijzen van sociale huurwoningen moeten hanteren. De Tweede Kamer nam een motie aan om de 95-procentsnorm voor passend toewijzen op 31 december 2016 van kracht te laten zijn. Deze motie wordt verwerkt in de bij de wet behorende AMvB. Het ministerie heeft bevestigd dat woningcorporaties zich voor het eerst op 31 december 2016 moeten verantwoorden over het afgelopen jaar. In de praktijk betekent dit dat corporaties met ingang van 1 januari 2016 woningen moeten toewijzen volgens de nieuwe regels.

Inkomenstoets: IBRI 60

Bij passend toewijzen wordt straks dezelfde inkomenstoets gebruikt die nu al geldt voor het toewijzen van sociale huurwoningen (regeling voor staatssteun). Daarvoor verstrekt de Belastingdienst IBRI-60 formulieren. Als het inkomen op basis van deze toets onder de norm voor de huurtoeslaggrens ligt, moet een woning passend worden toegewezen. Bij het passend toewijzen wordt dus niet gekeken naar vermogen of inkomen van inwonende kinderen.
De passendheidstoets kijkt niet naar uitzonderingen voor doelgroepen (zoals jongeren en ouderen) die bij de toewijzing van huurtoeslag wel gelden. Denk bijvoorbeeld aan de kwaliteitskortingsgrens die voor jongeren onder de 23 jaar geldt. De passendheidstoets geldt niet voor studenten en statushouders.

Huurders met zware zorgindicatie

Een uitzondering geldt voor de woningtoewijzing aan mensen met een zware zorgindicatie. Deze groep heeft en houdt toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Wel vindt er een inkomenstoets plaats om te zorgen dat de lagere inkomens betaalbaar (tot de aftoppingsgrens van rond de 600 euro) gehuisvest worden.

Regelgeving

De hierboven genoemde punten worden nog vastgelegd in regelgeving en in het accountantsprotocol.

22-04-2015 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden