Terug naar overzicht

Huurverhoging 2018

22-01-2018

Huurverhoging 2018

Recentelijk heeft de Minister van Binnenlandse Zaken – onder wie de sector Wonen valt – de jaarlijkse huurverhogingspercentages bekend gemaakt. Daarnaast ook de inkomensgrens, waarboven een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk is. Ook het percentage van de huursomstijging – waaraan woningcorporaties gebonden zijn op grond van de Woningwet – is voor 2018 duidelijk. Onderstaand een overzicht.

Percentages en inkomensgrens

De maximaal toegestane huurverhoging bedraagt in 2018 3,9%. In dat percentage is de inflatie van 1,4% (periode 1 december 2016 – 1 december 2017) meegenomen. Het percentage van 3,9% geldt voor alle soorten woonruimte, voor zover de maximale huurprijsgrens niet wordt overschreden. Bij zelfstandige woonruimte is een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk voor huishoudens met een inkomen hoger dan € 41.056,00. Het gaat daarbij om het gezamenlijk huishoudinkomen over 2016 (het zgn. inkomenstoetsjaar), waarbij uitgegaan wordt van de omvang van het huishouden op 1 juli 2018. Gaat het gezamenlijk inkomen over 2016 uit boven een bedrag van € 41.056,00, dan kan een huurverhoging van 5,4% worden aangezegd. Zulks in het kader van de doelstelling van het kabinet hogere inkomens te laten doorstromen naar andere woonruimte. Woningcorporaties zijn in zoverre beperkt, dat de totale huursomstijging van hun bezit in 2018 niet hoger mag zijn dan 2,4% (inclusief huurharmonisatie). Overigens worden op grond van de wet bepaalde woningen daarbij niet meegerekend. 

Beperking bij aanzegging inkomensafhankelijke huurverhoging

Aan een aantal huurders kan geen inkomensafhankelijke huurverhoging worden aangezegd:
huishoudens die tot een aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten behoren; 
huishoudens waarvan het inkomen in het jaar voorafgaand aan het voorstel – het peiljaar (2017) – lager is dan € 41.056,00;
huishoudens waarvan op 1 juli 2018 ten minste een lid pensioengerechtigd (lees: AOW-gerechtigd) is;
huishoudens die op 1 juli 2018 uit vier of meer personen bestaan.

Voor het doen van een voorstel voor een inkomensafhankelijke huurverhoging dient de verhuurder te beschikken over een zogenoemde huishoudverklaring. Zo’n verklaring mag alleen worden opgevraagd als de verhuurder voornemens is een huurverhoging van meer dan 3,9% aan te zeggen.

22-01-2018 - VBTM

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden