Terug naar overzicht

Hoofdpunten huurbeleid 2017: inkomens- en huurgrenzen en maximale huurstijging

29-12-2016

Hoe ziet het huurbeleid en de toewijzing van sociale huurwoningen eruit in 2017? Een overzicht van de inkomens- en huurgrenzen per 1 januari 2017. 

Maximale huursomstijging

Vanaf 2017 geldt de nieuwe huursombenadering. Vanaf 1 januari 2017 mag de gemiddelde huursom voor zelfstandige woningen van corporaties in een kalenderjaar (van 1 januari tot 1 januari) slechts met een beperkt percentage stijgen: inflatie + 1 procentpunt. Het gaat dan om de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging bij huurdersmutatie (huurharmonisatie).

Het inflatiepercentage van 1 december 2015 tot 1 december 2016 wordt daarbij gebruikt en dat is 0,3 procent. Het maximale huursomstijgingspercentage voor woningcorporaties is in 2017 dus 1,3 procent. De inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging in 2017 is 40.349 euro (gezamenlijk inkomen van huidige bewoners over 2015).

De toegestane maximale percentages zijn:

  • 2,8 procent (inflatie + 2,5 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro.
  • 4,3 procent (inflatie + 4 procentpunt) voor huishoudens met een inkomen boven 40.349 euro.

Toewijzingsgrens

Woningcorporaties moeten ten minste 90 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen toewijzen aan de doelgroep: mensen met een inkomen tot 40.349 euro. Per 1 januari 2017 moet ten minste 80 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen gaan naar huishoudens met een inkomen tot 36.165 euro. Van de vrijkomende sociale huurwoningen kan dus ten hoogste 10 procent worden toegewezen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165 en 40.349 euro.

Inkomensgrens inkomensafhankelijke huurverhoging

Vanaf 1 januari 2017 geldt er nog maar één inkomensgrens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. In 2017 is een inkomensafhankelijke (hogere) huurverhoging toegestaan als het gezamenlijke inkomen in 2015 van alle bewoners in een huishouden hoger is dan 40.349 euro. 

Huursom

  • De volgende woningen blijven buiten beschouwing voor de berekening van de huursomstijging per 1 januari 2017 :
  • De woningen waarvoor op 1 januari 2017 een geliberaliseerd huurcontract geldt,
  • De woningen waarvan de huurprijs per 1 juli 2017 inkomensafhankelijk is verhoogd (huishoudens met een inkomen boven 40.349 euro) mits in de prestatieafspraken staat dat deze extra huurinkomsten worden ingezet voor investeringen en voor zover deze inkomsten de in de prestatieafspraken opgenomen investeringsbedragen niet overschrijden,
  • De woningen die een onzelfstandige woonruimte vormen,
  • De woningen die in het betrokken jaar voor het eerst of voor het laatst zijn verhuurd, 
  • De woningen waarvan de huurprijs in 2017 als gevolg van een woningverbetering is verhoogd. De woningverbetering moet maximaal een jaar voor de huurverhoging zijn uitgevoerd. 

Liberalisatiegrens en aftoppingsgrenzen

De liberalisatiegrens (de grens die bepaalt of een woning in de sociale of vrije sector valt) ligt net als in 2015 en 2016 op 710,68 euro. Dit bedrag is ook de maximale huurgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Voor jongeren onder 23 jaar mag de maandhuur in 2017 maximaal 414,02 euro zijn om huurtoeslag te kunnen krijgen. In 2016 was dat 409,92 euro.

Is de huur hoger dan 414,02 euro? Dan hangt het af van de leeftijd en huishoudenssamenstelling van een toeslagontvanger wat hij boven dat bedrag nog vergoed krijgt. Daarbij hanteert de overheid de zogenaamde aftoppingsgrenzen. De lage aftoppingsgrens voor een- en tweepersoonshuishoudens bedraagt 592,55 euro per 2017 (was 586,68 euro in 2016). De hoge aftoppingsgrens voor drie- of meerpersoonshuishoudens wordt 635,05 euro (was 628,76 euro in 2016).

Huurtoeslag

De pensioengerechtigde leeftijd gaat al sinds 2013 stapsgewijs omhoog. Dat heeft gevolgen voor de leeftijd waarop toeslagontvangers te maken krijgen met de regeling voor gepensioneerden. In 2017 is die leeftijd 65 jaar en negen maanden.

Meerpersoonsouderenhuishouding

Per 1 januari 2017 wordt de definitie van het begrip meerpersoonsouderenhuishouden aangepast. Vanaf dan is sprake van een meerpersoonsouderenhuishouden zodra één van de leden van het huishouden op 1 januari de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. In 2016 was nog de leeftijd bepalend van degene(n) die binnen het huishouden meer dan de helft bijdragen aan het gezamenlijk inkomen. 

29-12-2016 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden