Terug naar overzicht

Duidelijkere regels

18-11-2013

Er komen duidelijke regels over de positie en taken van interne toezichthouders van stichtingen en verenigingen. Commissarissen en leden van raden van toezicht in semipublieke sectoren weten straks beter wat hun verantwoordelijkheden zijn. Dit maakt het eenvoudiger toezichthouders die slecht presteren aansprakelijk te stellen of te ontslaan.

Dit blijkt uit een brief die minister Opstelten op 13 november aan de Tweede Kamer stuurde. Hierin kondigt hij aan begin december met een wetsvoorstel te komen. Doel is bestuur en toezicht in de semipublieke sectoren structureel te versterken.

Private instellingen
In deze semipublieke sectoren verrichten private instellingen, zoals scholen, ziekenhuizen en woningcorporaties, publieke taken. Vaak in de vorm van stichtingen. Dat maakt dat er geen kiezers, leden of aandeelhouders zijn, die het bestuur in de gaten kunnen houden. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk dat professionele toezichthouders het bestuur eerder tot orde roepen als de publieke dienstverlening gevaar loopt.

Informatie
De minister wil vooral de kwaliteit van het interne toezicht verbeteren. Toezichthouders moeten nauwlettend de vinger aan de pols houden. Ze moeten ervoor zorgen dat zij voldoende op de hoogte zijn, zodat ze goede besluiten kunnen nemen. Dat betekent onder meer dat ze niet alleen kunnen afgaan op de informatie van het bestuur. De minister wil ook dat toezichthouders goed weten over welke bevoegdheden en mogelijkheden ze beschikken om zelf informatie in te winnen.

Toezichthoudend orgaan
Verder introduceert de minister een wettelijke regeling voor een toezichthoudend orgaan voor stichtingen en verenigingen. Voordeel hiervan is dat er een algemene taakomschrijving komt voor alle toezichthouders, al dan niet werkzaam in de semipublieke sector. Verder mogen Bestuurders en toezichthouders volgens het wetsvoorstel niet deelnemen aan besluitvorming, als er sprake is van belangenverstrengeling.

CPB-notitie: openheid en betrokkenheid
Het Centraal Planbureau (CPB) dringt bij semi-publieke organisaties aan op meer openheid over met name de financiën. Hierbij is het volgens het CPB, dat op 13 november 2013 de notitie De governance van semi-publieke instellingen publiceerde, de uitdaging om als samenleving niet 'te verzanden in meer regels'. Want hierdoor komt volgens het CPB het accent te liggen op 'verantwoording afleggen',  in plaats van 'verantwoording nemen'. Bovendien vraagt het adviesorgaan van de regering zich af of het beleid zo kan worden ingericht dat de betrokkenheid van bestuurders en toezichthouders wordt ondersteund en versterkt zodat zij zich op basis van vertrouwen kunnen verantwoorden. Het invoeren van dure regels en controles is dan niet nodig, zo stelt het CPB.

18-11-2013 - Aedes

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden