Terug naar overzicht

Aanpassing parameters berekening bedrijfswaarde

06-10-2015

Aanpassing parameters berekening bedrijfswaarde

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) wijzigt de parameters voor de inflatie en de onderhouds- en beheerkosten bij de berekening van de bedrijfswaarde vanaf het zesde begrotingsjaar (2021). De Aw hanteert hiervoor dezelfde parameters als het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook wijzigt de disconteringsfactor voor de hele prognoseperiode van de bedrijfswaarde. Dit is de uitkomst van het jaarlijkse overleg tussen het WSW en de Aw over de algemene parameters die corporaties gebruiken bij berekening van de bedrijfswaarde. De Aw gebruikt die parameters in het kader van het financieel toezicht op woningcorporaties, onder meer bij de uniformering van de bedrijfswaarde tot het specifieke waardebegrip volkshuisvestelijke exploitatiewaarde.

Voor de eerste vijf begrotingsjaren blijft de Aw uitgaan van een stijgingsfactor van de parameters voor inflatie, beheerkosten en onderhoudskosten die voor alle corporaties gelijk is. Dit in tegenstelling tot het WSW die voor de eerste vijf jaar de stijgingsfactor van de corporatie volgt en die dus verschillend kan zijn.        

Te hanteren waarden 

 1. 2% huurstijging vanaf begrotingsjaar 6 (was 2%); 
 2. 2,5% stijging van de overige variabele lasten (beheerkosten) en onderhoud vanaf begrotingsjaar 6 (was 3%); 
 3. Een disconteringsfactor van 5% voor de hele prognoseperiode (was 5,25%). 

De Aw blijft voor de eerste vijf begrotingsjaren (begroting 2016-2020) en het verslagjaar 2015 (eerste vijf prognosejaren in de bedrijfswaarde) uitgaan van een voor alle corporaties gelijke stijgingsfactor van de parameters voor de inflatie en de onderhoudskosten en beheerkosten. De Aw zal zich daarbij baseren op de stijgingsfactoren uit de komende actualisatie van het Handboek modelmatige waardering marktwaarde. De Aw neemt de nieuwe parameters op in de jaarlijkse publicatie van de normen en bronnen voor de beoordelingsronde 2016 (§ 5.1.1). Die publicatie verschijnt in het voorjaar van 2016. 

06-10-2015 - Inspectie Leefomgeving en transport

NIEUWSBRIEF
Meld u aan voor de nieuwsbrieven en blijf automatisch op de hoogte. Aanmelden